آزمون هاي TOLIMO
ارسال شده در تاریخ:1395/11/20

سازمان سنجش آموزش كشور به منظور ايجاد زمينه و توسعه زبان‌آموزي در كشور و فراهم آوردن امكانات سنجش توانائي دانش زباني دانش‌آموزان، دانشجويان و دانش‌آموختگان، آزمون‌ زبان انگليسي پيشرفته Tolimoرا برگزار مي‌نمايد. اين آزمون بسيار شبيه امتحان تافل است و هر 2 ماه يکبار به طور معمول در داشگاه هاي سراسري معتبر کشور برگزار مي شود.
اولين بخش Listening است و30 سوال داردو قسمت بعد گرامر و ديکته ي لغات ميباشد و قسمت بعدي درک مطلب مي باشد و داراي 40 سوال، 4 تله متن و هر متن 10 سوال مي باشد.

نوشته شده توسط :