کودکان
ارسال شده در تاریخ:1395/07/01

آموزش انگليسي براي کودکان توسط مجموعه کتاب هاي Sweeteis

امروزه ضرورت يادگيري زبان به عنوان يکي از مهمترين آموزشها به هر فرد توصيه مي گردد و فراگيري اين مهم به ويژه از سنين کودکي تاثير بسيار مهمي در پيشرفت سطح علمي و مهارتي در کودکان خواهد داشت، آموزشگاه زبان سفير دانش جهت سهولت در دست يافتن به اين توانايي آموزشهاي ويژه اي براي زبان آموزان کودک در نظر گرفته است تا ضمن بالا بردن ميزان علاقمندي کودکان در کسب اين مهارت آنها را با جديدترين متدهاي آموزش زبان در بالاترين سطح پيشرفت آموزشي قرار مي دهد.

مجموعه حاضر شامل دو سطح مي باشد.اين مجموعه به آموزش الفبا و نوشتن الفبا و اعداد به کودکان مي پردازد . از ويژگي هاي اين مجموعه مي توان از آموزش پايه و اساس زبان انگليسي و گفتن و درک واژگان اوليه انگليسي و آموزش تعداد کمي از اصطلاحات مفيد مي توان نام برد .

نام کتاب
 سطح
 Tiny Talk 1 APre1
 Tiny Talk 1 BPre2
 Get ready 1 APre3
 Get ready 1BPre4
 Get ready 2 APre5
نام کتاب
 سطح
Get ready2 BPre6
Tiny Talk 2 APre7
Tiny Talk 2 BPre8
Tiny Talk 3 APre9
Tiny Talk 3 BPre10
نام کتاب
 سطح
First frends1Pre11
First frends1Pre12
First frends2Pre13
First frends2Pre14
First frends3Pre15
نام کتاب
 سطح
First frends3Pre16
Magic Time1Pre17
Magic Time1Pre18
Magic Time2Pre19
Magic Time2Pre20

 

نوشته شده توسط :