نوجوانان
ارسال شده در تاریخ:1395/07/01

دوره هاي زبان انگليسي مخصوص نوجوان در آموزشگاه زبان هاي خارجي سفير دانش

     

امروزه ضرورت يادگيري زبان به عنوان يکي از مهمترين آموزشها به هر فرد توصيه مي گردد و فراگيري اين مهم به ويژه از سنين کودکي تاثير بسيار مهمي در پيشرفت سطح علمي و مهارتي براي هر فرد خواهد داشت، آموزشگاه زبان سفير دانش جهت سهولت در دست يافتن به اين توانايي آموزشهاي ويژه اي براي زبان آموزان نوجوان در نظر گرفته است تا ضمن بالا بردن ميزان علاقمندي آنان در کسب اين مهارت آنها را با جديدترين متدهاي آموزش زبان در بالاترين سطح پيشرفت آموزشي قرار مي دهد.

 

نام کتاب
 سطح
English Time 1 (units 1-6)AE 01
English Time 1 (units 7-12)AE 02
English Time 2 (units 1-6)AE 03
نام کتاب
 سطح
English Time 2 (units 7-12)AE 04
English Time 3 (units 1-6)AE 05
English Time 3 (units 7-12)AE 06
نام کتاب
 سطح
English Time 4 (units 1-6)AE 07
English Time 4 (units 7-12)AE 08
English Time 5 (units 1-6)AE 09
نام کتاب
 سطح
English Time 5 (units 7-12)AE10
English Time 6 (units 1-6)AE11
English Time 6 (units 7-12)AE12

 

نوشته شده توسط :